Το Πρόγραμμα TESSA

Η SeaConditionsυλοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος"TESSA" (Ανάπτυξη Τεχνολογιών Θαλάσσιας Επαγρύπνησης).Τοεν λόγω πρόγραμμαστοχεύει αφενός στην ενδυνάμωσητων υπηρεσιών παροχής ωκεανογραφικών δεδομένων στην νότια Ιταλία και, αφετέρου, στην ενσωμάτωσή τουςμε βάσεις συλλογής πληροφοριών -που αφορούν την επικρατούσα κατάσταση σε θαλάσσιες περιοχές. Το προαναφερθέν πρόγραμμα έχει την υποστήριξη του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος (PON),με τίτλο"Έρευνα & Ανταγωνιστικότητα 2007-2013" και υλοποιείται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας. Το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

  • Την ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος πρόγνωσης καιρού το οποίο θα παράσχει γεωχωρικάδεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης, για παράκτιες και υπεράκτιες θαλάσσιες περιοχές της Απουλίας, της Καλαβρίας, της Σικελίας και της Καμπανίας. Τα εν λόγω γεωχωρικά δεδομέναέχουν να κάνουν μεδεδομένα πρόγνωσης ρευμάτων, κύματος, θαλάσσιας στάθμης, θερμοκρασίας και επιπέδων αλμυρότητας, τα οποία προέκυψαν, πρόσφατα, και για τη Μεσόγειο Θάλασσα μετάαπό έρευνα που διενεργήθηκε από  πλευράς των ιταλικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών επιχειρησιακής ωκεανογραφίας (GMESMarineCoreService, marine.copernicus.eu),
  • Την Εγκατάσταση Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων (IT-platforms) για τηδιάχυση, σε πραγματικό χρόνο, γεωχωρικών και χρονικών δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων-στόχος συμπεριλαμβάνουν το διαδίκτυο, φορητές συσκευές και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών,
  • Την υλοποίηση Συστημάτων Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων, ήτοι: ομάδα εργαλείωνγια την υποστήριξη των ομάδων διάσωσης σε ό,τι αφορά τη διαχείρισηκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης και υπόδειξης στρατηγικών που θα πρέπει να υιοθετηθούν όπως, π.χ.: την επιλογή της πορείας ενός πλοίου, την παρακολούθηση της γενικότερης κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος και των επιπέδων μόλυνσης λόγω πιθανής παρουσίας υδρογονανθράκων και,  τέλος, τη διαχείριση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Το TESSAείναιένα προϊόν συνεργασίας μεταξύ:

Του Ευρωμεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή (στο εξής CMCC), το οποίο έχει επιφορτιστεί με το έργο διαχείρισης των συστημάτων Πρόγνωσης Καιρού στη Μεσόγειο, στην Αδριατική, στο Ιόνιο, καθώς και με την ανάπτυξη και επιχειρησιακήεφαρμογή συστημάτων υψηλής ανάλυσης. Επιπλέον, το CMCC συμβάλει στην παραμετροποίηση των κανόνων μεταφοράς μολυσματικών στοιχείων, στην ανάπτυξη  ενός κέντρου διαχείρισης δεδομένων και διάχυσης αυτών, στην ανάπτυξη του Συστήματος Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων και, τέλος, ευθύνεται για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες τουTESSA.

 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος -του Εθνικού Κέντρου Έρευνας –CNR-ευθύνεται για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή χρήση των συστημάτων πρόγνωσης σε ό,τι αφορά την περιοχή του στενού της Σικελίας και του Τυρρηνικού Πελάγους. Επιπλέον το CNR-IAMC (Εθνικό Κέντρο Έρευνας-Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος) συμβάλει στην παραμετροποίηση της θαλάσσιας υδροδυναμικής, στη μαθηματική προσομοίωση της διασποράς ρύπων και τηςτροχιάς σωμάτων διαφορετικού μεγέθους και, τέλος, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του TESSA.

 

Η Links Α.Ε, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων για  τη διάχυση των υπηρεσιών του συστήματος Θαλάσσιας Επαγρύπνησης, υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται μέσω μιας συσκευής πολλαπλών χρήσεων, εφαρμόζοντας, παράλληλα, μία πολυκαναλική μέθοδο. Επιπλέον, η LinksΑ.Ε. συμβάλει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού αρχείου και ενός κέντρου ανάλυσης δεδομένων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: http://tessa.linksmt.it